Thông cáo báo chí Hội thảo thực trạng vai trò dịch tễ của bọ xít hút máu tại Việt Nam  6/21/2013 2:40:30 PM

Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 năm 2013, Viện sốt rét – Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương- NIMPE, Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp – IRD, Viện Sinh thái và tài nguyên môi trường phối hợp tổ chức thực hiện hội thảo quốc tế về “Thực trạng và vai trò dịch tễ của bọ xít hút máu tại Việt Nam“.

Vì sao cần hội thảo quốc tế về bọ xít hút máu tại Việt Nam?

Bọ xít hút máu là thủ phạm gây ra bệnh kí sinh trùng tại khu vực Mỹ La Tinh. Bệnh dịch này chỉ xuất hiện tại các nước khu vực Mỹ La tinh và các loài côn trùng – bọ xít hút máu mang kí sinh trùng gây bệnh cho người hiện chỉ phân bố tại khu vực này. Tuy nhiên một trong số loài bọ xít hút máu loài Triatoma rubrofasciata đã và đang  phát tán ra khỏi khu vực này từ nhiều thế kỷ trước và đang âm thầm phát tán trên toàn thế giới. Sự phát tán của chúng qua các phương tiện giao thông đường biển,  đường sông và có sự liên quan với vật chủ ưa thích hút máu của chúng là các loài chuột.

Sự xuất hiện ngày càng gia tăng về mật độ và số lượng của loài sinh vật này tại Việt Nam (đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, vv), và tại Thái Lan (Klong toei tại Bankok; Phuket), mới đây được phát hiện tại Philippine (Manila, Quezon City), tình trạng này không khác gì so với thực tế tại đảo Reunion (Pháp). Thực tế lan rộng của loài bọ xít hút máu T. rubrofasciata này cho thấy một nghiên cứu quy mô sâu rộng phải được thực hiện để tiếp cận, đánh giá kỹ lưỡng những hiểm họa dịch bệnh đo loài bọ xít hút máu T. rubrofasciata  gây ra trên phạm vi toàn cầu.

Mục tiêu cơ bản của hội thảo quốc tế lần này. 

Hội thảo lần này là một cơ hội tốt để các chuyên gia đầu ngành về côn trùng trên toàn thế giới ngồi lại với nhau cùng nhìn nhận về hiện trạng sinh trưởng, phát tán lan rộng của loài côn trùng này bằng phân tích cơ sở khoa học, chuyên sâu, thấu đáo của các chuyên gia đầy kinh nghiệm từ Mỹ La Tinh. Đặc biệt thời bố trí theo dõi dài hạn với những người đã bị bọ xít đốt hoặc đã tiếp xúc với loài côn trùng này.

Đơn vị tổ chức hội nghị

NIMPE, IEBR and IRD là các đơn vị đứng ra cùng liên kết tổ chức hội nghĩ lần này dưới sự tài trợ và ủng hộ của quỹ NAFOSTED, WHO, IRD, các tổ chức trong khu vực và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Liên hệ báo chí: Nguyễn Phương Anh + 04 37 34 66 56, phuong.nguyen@ird.fr

Đầu mối khoa học liên hệ

Dr. Pham Thi Khoa (NIMPE) - 09 04 574 025, phamthikhoanimpe@gmail.com, Truong Xuan Lam (IEBR), Jean-Pierre Dujardin (IRD)

Đề biết thêm thông tin về hội thảo xin vào trang mạng: http://mome-clic/eskiv

 

Epidemiological Status of Kissing Bugs in Vietnam (Hanoi, Viet Nam), 17-21th of June 2013

Why an international workshop in Vietnam about Kissing Bugs?

Kissing Bugs are large blood sucking insects responsible for a parasitic disease in Latin America. The disease is restricted to Latin America because the insects transmitting the parasite are restricted to Latin America. One of them however, Triatoma rubrofasciata, migrated outside Latin America a few centuries ago and is now silently spreading throughout the world. It probably uses maritime and fluvial transportation facilities thank to its association with rats.

The massive presence of Triatoma rubrofasciata in Viet Nam (including major cities such as Hanoi, Da Nang, Ho Chi Min vcity, Hue, etc.), its recurrent reports in Thailand (Klong Toei, in Bangkok; Phuket), and its recent discovery inside dwellings in the Philippines (Manila, Quezon City), as well as on the Reunion island (France), suggest that a wide-ranging study should be initiated to assess the epidemiological threat represented by T. rubrofasciata in the world.

General Objectives of the international meeting

To put together various specialists, some of them coming from Latin America, able to clarify the invasive behaviour of the insect, to design the research activities still needed to understand it, as well as the relevant strategies to monitor, to prevent and to control it.

           To set up a long term follow up of people having been bitten or in contact with the insect. 

Sponsors

The meeting is organized by three institutions, NIMPE, IEBR, and IRD (France). It has received support from NAFOSTED, WHO, IRD, the "Delegation Régionale"

and the French Embassy. 

Press contact : Nguyen Phuong Anh, + 04 37 34 66 56, phuong.nguyen@ird.fr 

Scientifiques contacts: 

To know more about the event: http://mome-clic/eskiv

 

Situation épidémiologique des réduves au Vietnam (Hanoi, Viet Nam), 17-21 Juin 2013
Pourquoi un atelier international au Vietnam à propos de réduves?
Les réduves sont de gros insectes suceurs de sang responsables d'une maladie parasitaire en Amérique latine. La maladie est limitée à l'Amérique latine, car les insectes qui transmettent le parasite sont limités à l'Amérique latine. L'un d'eux cependant, Triatoma rubrofasciata, a migré hors de l'Amérique latine il y a quelques siècles et depuis conquiert silencieusement le monde tropical. Il utilise probablement des moyens de transport maritime et fluviaux grâce à son association avec les rats. 

La présence massive de Triatoma rubrofasciata au Viet Nam (y compris les grandes villes comme Hanoï, Da Nang, Ho Chi Min ville, Hue, etc), ses apparitions récurrentes en Thaïlande (Klong Toei, à Bangkok, Phuket), et sa récente découverte l'intérieur des habitations aux Philippines (Manille, Quezon City), ainsi que sur l'île de la Réunion (France), suggèrent qu'une vaste étude devrait être lancée pour évaluer la menace épidémiologique représenté par ce vecteur dans le monde. 

Objectifs généraux de la réunion internationale 

Rassembler divers spécialistes, certains d'entre eux en provenance d'Amérique latine, pour évaluer le comportement invasif de l'insecte, structurer les activités de recherche prioritaires et concevoir les stratégies pertinentes permettant de comprendre, de surveiller et de contrôler la propagation. de l'insecte. Il s'agit aussi de mettre en place un suivi à long terme des personnes ayant été en contact avec l'insecte. 

Commanditaires 

La réunion est organisée par trois institutions, NIMPE, IEBR, et l'IRD (France). Il a reçu le soutien de NAFOSTED, l'OMS, l'AIRD, la Delegation Régionale et l'Ambassade de France. 

Contact presse: Nguyen Phuong Anh, + 04 37 34 66 56, phuong.nguyen @ ird.fr

 

Contacts Scientifiques:

 Dr Pham Thi Khoa (NIMPE) - 09 04 574 025, phamthikhoanimpe@gmail.com, Truong Xuan Lam (IEBR) et Jean-Pierre Dujardin (IRD) 
Pour en savoir plus sur l'événement: http://mome-clic/eskiv

Thống kê truy cập

Đang online: 237

Số lượt truy cập: 16,718,097