PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  12/7/2012 11:26:26 AM

Department of finance and accounting

 

CN Hứa Thị Thúy Hường
Phó Trưởng phòng
Deputy Chief
 

ThS Ngô Hoàng Long
Trưởng phòng
Chief
CN Nguyễn Đức Thiện
Phó Trưởng phòng
Deputy Chief

a.     Chức năng
            Phòng Tài chính-Kế toán có chức năng giúp Viện trưởng quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích và thanh quyết toán các nguồn kinh phí của Viện và của các chương trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế do Viện phụ trách.

b.     Nhiệm vụ
- Giúp Viện trưởng lập kế hoạch ngân sách và thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng tháng, quý, năm đã được phê duyệt.
- Cấp phát kinh phí, thanh quyết toán kinh phí các hoạt động đã được phê duyệt.
- Đầu mối xây dựng và quản lý các định mức tiêu chuẩn, thực hiện đúng chính sách của Nhà nước đã ban hành.
- Theo dõi, ghi chép phản ánh chính xác các nguồn vốn và tình hình sử dụng các nguồn vốn.
- Giúp Viện trưởng kiểm tra việc chấp hành và sử dụng vật tư kinh phí trong Viện và tuyến dưới thuộc Dự án PCSR và các dự án khác do Viện phụ trách.

c.     Khen thưởng 2000-2011
Tập thể:
-  04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2001, 2007, 2009, 2010.
-  01 Bằng khen của Công đoàn Ngành Y tế năm 2002.
-  01 Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu năm 2011.

Cá nhân:
-     04 Bằng khen Bộ trưởng Bộ y tế.
-     02 Bằng khen của Công đoàn Ngành Y tế.
-     02 Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”, “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.
Cán bộ viên chức phòng Tài chính - Kế toán
Staff of Department of Financ
e and Accounting
 
Nguyễn Thị Hương
 
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngô Hoàng Long
 
Hoàng Thị Vân Oanh
Nguyễn Thi Minh Châu
 
Nguyễn Thị Thanh Hải
Lê Thị Thu Hiền
 
Bùi Thị Minh Thanh
Nguyễn Thị Minh Tuyết
 
Lê Thanh Tú
Hứa Thị Thuý Hường
 
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Đức Thiện
 
 

Thống kê truy cập

Đang online: 4800

Số lượt truy cập: 5,826,472