Thông báo số 2 về việc chuẩn bị nghiệm thu và báo cáo tiến đọ đề tài các cấp năm 2012  4/4/2012 12:55:13 PM

BỘ Y TẾ
VIỆN SỐT RÉT- KST- CT T.Ư
---------------

     Phòng Khoa học-Đào tạo

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 

                   Hà nội, ngày   04     tháng     04     năm 2012

  

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC CHUẨN BỊ NGHIỆM THU VÀ
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI CÁC CẤP NĂM 2012


Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Khoa học – Đào tạo xin được thông báo như sau:
  1. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài có đề tài kết thúc nghiên cứu năm 2011 (danh sách kèm theo), chuẩn bị báo cáo kết quả để nghiệm thu và nộp về phòng Khoa học – Đào tạo trước ngày 10 tháng 3 năm 2012 để Phòng xin Lãnh đạo Viện lịch nghiệm thu. Các đề tài nghiệm thu phải được tiến hành bảo vệ ở Khoa, phòng mình trước khi đưa ra Hội đồng nghiệm thu. Các Khoa, phòng đôn đốc chủ nhiệm đề tài viết báo cáo theo đúng mẫu Bộ Y Tế quy định và nộp đúng thời hạn.
  2. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài có đề tài (danh sách kèm theo), viết báo cáo tiến độ theo đúng mẫu và nộp về phòng Khoa học-Đào tạo trước ngày 10 tháng 3 năm 2012 để phòng trình lãnh đạo Viện xin lịch báo cáo tiến độ.

Danh sách các đề tài chuẩn bị nghiệm thu

Thống kê truy cập

Đang online: 276

Số lượt truy cập: 21,964,860