Thông báo số 2 Về việc đăng ký đề tài cấp Bộ và cấp Viện năm 2012   2/6/2012 10:50:00 AM

BỘ Y TẾ
VIỆN SỐT RÉT- KST- CT T.Ư
---------------
     Phòng Khoa học-Đào tạo
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
 
                   Hà nội, ngày 3    tháng   2    năm 2012

 
 
THÔNG BÁO SỐ 2
Về việc đăng ký đề tài cấp Bộ và cấp Viện năm 2012
 
 
Kính gửi: ……………………………………………………….…….…………………….
 
 
Lãnh đạo Viện giao cho Phòng Khoa học – Đào tạo lập kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2012. Phòng Khoa học – Đào tạo đề nghị các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng xem xét về nhu cầu nghiên cứu và năng lực chuyên môn của các cán bộ khoa học của đơn vị, phân công cán bộ đăng ký đề tài KHCN cấp Bộ và cấp Viện năm 2012 (các đề cương đăng ký viết đúng mẫu của Bộ Y Tế quy định), thông qua Ban khoa học Phòng và nộp về Phòng Khoa học – Đào tạo hạn cuối cùng trước ngày 15/02/2012.
          
  Phòng Khoa học - Đào tạo xin trân trọng cám ơn.
 
 
 

Nơi nhận
-          Như trên
-          Lãnh đạo Viện (để bc)
-          Lưu KH-ĐT
PHÒNG KHOA HỌC - ĐÀO TẠO
Trưởng phòng
 
 
ThS.BS. Tạ Văn Thông

 

Thống kê truy cập

Đang online: 343

Số lượt truy cập: 21,964,927