Công bố kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021

Công bố kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021

Danh sách ứng viên xét chức danh Phó giáo sư năm 2021

Danh sách ứng viên xét chức danh Phó giáo sư năm 2021

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2021 VIỆN SỐT RÉT-KÝ SINH TRÙNG-CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương năm 2021

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ VIỆN SỐT RÉT-KÝ SINH TRÙNG-CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương năm 2021

Thông báo tập huấn trực tuyến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Ngày 16/6/2020, Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 91/HĐGSNN-VP thông báo về tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Trang [1] [2]  Chuyển trang  

Thống kê truy cập

Đang online: 1272

Số lượt truy cập: 18,549,404