DANH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2021 VIỆN SỐT RÉT-KÝ SINH TRÙNG-CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG  5/24/2021 9:32:07 AM

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương năm 2021

 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-Ttg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ thông tư số 747/QĐ – BYT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương;

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 gồm 09 thành viên theo Quyết định số 351/QĐ-VSR ngày 31/03/2021 và Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký theo Quyết định số 533/QĐ-VSR ngày 19/05/2021  gồm các nhà giáo có tên sau đây: 

   1.    GS. TS. Lê Bách Quang, Chủ tịch Hội đồng.

   2.    PGS. TS. Trần Thanh Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng.

   3.    PGS. TS. Cao Bá Lợi, Thư ký Hội đồng.

   4.    GS. TS. Nguyễn Công Khẩn, Ủy viên Hội đồng.

   5.    PGS. TS. Hồ Đình Trung, Ủy viên Hội đồng.

   6.    PGS. TS. Vũ Đức Chính, Ủy viên Hội đồng.

   7.    PGS. TS. Bùi Quang Phúc, Ủy viên Hội đồng.

   8.    PGS. TS. Nguyễn Thị Hương Bình, Ủy viên Hội đồng.

   9.    PGS. TS. Lê Xuân Hùng, Ủy viên Hội đồng.

Nội dung Quyết định số 351/QĐ-VSR ngày 31/03/2021 về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương năm 2021 gồm 09 thành viên xem tại đây: 

NIMPE_QD_thanh_lap_HDGS_CS_2021-351.pdf

Nội dung Quyết định số 533/QĐ-VSR ngày 19/05/2021 về việc phê duyệt bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương năm 2021 xem tại đây:

NIMPE_QD_CT_TK-2021-533.pdf

Lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương xem chi tiết tại đây:

1.      GS. TS. Lê Bách Quang:

Ly_lich_khoa_hoc_GS_Le_Bach_Quang.pdf

2.      PGS. TS. Trần Thanh Dương:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Tran_Thanh_Duong.pdf

3.      GS. TS. Nguyễn Công Khẩn:

Ly_lich_khoa_hoc_GS_Nguyen_Cong_Khan.pdf

4.      PGS. TS. Hồ Đình Trung:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Ho_Dinh_Trung.pdf

5.      PGS. TS. Bùi Quang Phúc:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Bui_Quang_Phuc.pdf

6.      PGS. TS. Nguyễn Thị Hương Bình:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Nguyen_Thi_Huong_Binh.pdf

7.      PGS. TS. Lê Xuân Hùng:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Le_Xuan_Hung.pdf

8.      PGS. TS. Vũ Đức Chính:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Vu_Duc_Chinh.pdf

9.      PGS. TS. Cao Bá Lợi:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Cao_Ba_Loi.pdf

 

Thống kê truy cập

Đang online: 740

Số lượt truy cập: 17,811,025