THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH CƠ SỞ NĂM 2020 VIỆN SỐT RÉT-KÝ SINH TRÙNG-CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG  5/7/2020 3:15:44 PM

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương năm 2020

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-Ttg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/ phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thực hiện thông tư số 04/2019/TT BGD ĐT và 06/2020/TT BGD ĐT ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành - liên ngành, Hội đồng giáo sư cơ sở, ngày 12/5/2020.

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở gồm 09 thành viên theo Quyết định số 351/QĐ-VSR ngày 08/04/2020 và phê duyệt bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký theo Quyết định số 399/QĐ-VSR ngày 24/04/2020  gồm các nhà giáo có tên sau đây: 

   1.    GS. TS. Lê Bách Quang, Chủ tịch Hội đồng.

   2.    PGS. TS. Trần Thanh Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng.

   3.    PGS. TS. Cao Bá Lợi, Thư ký Hội đồng.

   4.    GS. TS. Lê Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng.

   5.    PGS. TS. Hồ Đình Trung, Ủy viên Hội đồng.

   6.    PGS. TS. Bùi Quang Phúc, Ủy viên Hội đồng.

   7.    PGS. TS. Nguyễn Thị Hương Bình, Ủy viên Hội đồng.

   8.    PGS. TS. Nguyễn Thu Hương, Ủy viên Hội đồng.

   9.    PGS. TS. Vũ Đức Chính, Ủy viên Hội đồng.

Nội dung Quyết định số 351/QĐ-VSR ngày 08/04/2020 về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương năm 2020 gồm 09 thành viên xem tại đây: 

NIMPE_QD_thanh_lap_HDGS_CS_2020-351.pdf

Nội dung Quyết định số 399/QĐ-VSR ngày 24/04/2020 về việc phê duyệt bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương năm 2020 xem tại đây:

NIMPE_QD_CT_TK-2020-399.pdf

Lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương xem chi tiết tại đây:

1.      GS. TS. Lê Bách Quang:

Ly_lich_khoa_hoc_GS_Le_Bach_Quang.pdf

2.      PGS. TS. Trần Thanh Dương:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Tran_Thanh_Duong.pdf

3.      GS. TS. Lê Thanh Hải:

Ly_lich_khoa_hoc_GS_Le_Thanh_Hai.pdf

4.      PGS. TS. Hồ Đình Trung:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Ho_Dinh_Trung.pdf

5.      PGS. TS. Bùi Quang Phúc:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Bui_Quang_Phuc.pdf

6.      PGS. TS. Nguyễn Thị Hương Bình:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Nguyen_Thi_Huong_Binh.pdf

7.      PGS. TS. Nguyễn Thu Hương:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Nguyen_Thu_Huong.pdf

8.      PGS. TS. Vũ Đức Chính:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Vu_Duc_Chinh.pdf

9.      PGS. TS. Cao Bá Lợi:

Ly_lich_khoa_hoc_PGS_Cao_Ba_Loi.pdf

 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 1006

Số lượt truy cập: 16,695,805