Thư mời tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn Công trình: Sửa chữa chống xuống cấp hệ thống sân đường của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương  10/19/2022 2:35:38 PM

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổ chức đấu thầu bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Luật đấu thầu các gói thầu tư vấn của công trình: Sửa chữa chống xuống cấp hệ thống sân đường của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

 

Kính gửi: Các nhà thầu

          Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

            Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

            Căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-BYT ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa năm 2022 của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương;

            Căn cứ các văn bản pháp lý liên quan.

            Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổ chức đấu thầu bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Luật đấu thầu các gói thầu tư vấn của công trình: Sửa chữa chống xuống cấp hệ thống sân đường của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương đã được phê duyệt, cụ thể:

1.        TV – 01:Lập Hồ sơ mơi thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu.

2.        TV – 02: Chi phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

3.        TV – 03: Chi phí giám sát thi công xây dựng.

4.        BH – 01: Bảo hiểm công trình.

       Tổng giá trị các gói thầu (bao gồm cả chi phí xây lắp và dự phòng phí): 10.676.338.000 đồng ( Bằng chữ: Mười tỷ, sáu trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi tám nghì đồng./.)

       Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên giao không tự chủ năm 2022 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện năm 2022

       Thời gian thực hiện: năm 2022

       Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

       Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: 21/10/2022

       Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn.

       Thời gian kết thúc nhận thư đề nghị tham gia và hồ sơ năng lực: 16 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2022.

       Địa chỉ: phòng Hành chính quản trị Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, số 34 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ liêm, thành phố Hà Nội.

        Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0243 8544 326

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban QLDAXD Viện;

- Lưu VT

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

HOÀNG ĐÌNH CẢNH


Thống kê truy cập

Đang online: 313

Số lượt truy cập: 21,261,744