Nghiên cứu sinh Vũ Việt Hưng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  11/3/2020 3:14:11 PM

 
NCS Vũ Việt Hưng bảo vệ luận án tiến sĩ

Sáng 03/09/2020 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Vũ Việt Hưng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Côn trùng học, mã số 942 01 06. Với đề tài " Nghiên cứu thành phần loài, phân bố, tập tính, vai trò truyền sốt rét của muỗi Anopheles và hiệu lực của kem xua, hương xua diệt muỗi NIMPE tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, 2017-2019

Tên đề tài luận án" Nghiên cứu thành phần loài, phân bố, tập tính, vai trò truyền sốt rét của muỗi Anopheles và hiệu lực của kem xua, hương xua diệt muỗi NIMPE tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, 2017-2019.

Chuyên ngành:                    Côn trùng học

Mã số:                                   942 01 06

Nghiên cứu sinh:                 Vũ Việt Hưng

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

          1.     PGS. TS. Nguyễn Thị Hương Bình                       2. TS. Vũ Đức Chính

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Mục tiêuđối tượng, địa điểm nghiên cứu:

-         Xác định thành phn loài, phân b, tp tính, vai trò truyn st t ca muỗi Anopheles ti xã Xuân Quang 1 và xã Phú M, huyn Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, năm 2017.

-         Đánh giá hiu lực bo vệ cá nhân s chp nhn ca cộng đồng vi kem xoa xua mui NIMPE ti đim nghiên cứu, năm 2018.

-         Đánh giá hiệu lc bo v cá nhân và s chp nhn ca cng đng vi hương xua dit muỗi NIMPE ti đim nghiên cu, năm 2019.

Kết luận, tính mới của luận án

1.        Thành phần loài, phân bố, tập tính và vai trò truyền sốt rét của muỗi Anopheles tại xã Xuân Quang 1 và xã Phú Mỡ

- Đã thu được 13 loài Anopheles, trong đó có 2 véc tơ chính An. dirus, An. Minimus, 3 véc tơ phụ An. Aconitus, An. Jeyporiensis, An. Maculatus.

- Trong rừng thu được muỗi An. dirus và An. maculatus. Ở rẫy thu được muỗi An. dirus, An. maculatus và An. minimus. Khu dân cư thu được muỗi An. maculatus và An. minimus.

- Mui An. dirus thu được vào mùa mưa cao hơn cuối mùa khô, rng chiếm 83,33%, ry chiếm 82,47% s muỗi An. dirus thu được c khu vực này.

- Mui An. minimus thu được vào cui mùa khô cao hơn mùa mưa, ry chiếm 92,86%, khu dân cư chiếm 100%, s muỗi An. minimus thu được c khu vực này.

- Mui An. maculatus thu được vào cuối mùa khô cao hơn mùa a, rừng chiếm 75,86%, ry chiếm 97,04%, khu dân cư chiếm 64,63% số muỗi An. maculatus thu được c khu vc này.

- Mùa phát trin của muỗi An. dirus An. minimus không thay đổi so với nghiên cứu trước đây. Mùa phát trin của muỗi An. maculatus có thay đổi cuối mùa khô phát triển hơn mùa mưa.

- Tl muỗi An. dirus đốt người 100%, muỗi An. minimus đốt người 4%, có th đây loài An. harrisoni thích đốt gia súc hơn đốt người; muỗi An. maculatus đốt người là 22,73% và An. jeyporiensis là 25,00%.

- Mt đ muỗi An. dirus đốt ngưi ngoài nhà ry là 0,34 con/giờ/ngưi cao hơn trong nhà ry là 0,17 con/giờ/người.

- Đỉnh đốt mồi nửa đu đêm của muỗi An. dirus trong nhà ry 21h - 22h, ngoài nhà ry trong rng t 20h - 23h. Với muỗi An. maculatus trong nhà ry 21h - 22h, ngoài n rẫy và trong rng t20h- 21h.

- B gy An. dirus phát hin vũng nước bên suối. B gy An. minimus phát hin ở suối nước trong, chy chm, có cỏ hoc thc vt thy sinh mọc bên bờ. B gy An. maculatus An. jeyporiensis phát hin ở suối, vũng nước bên suối.

- Tp tính của muỗi An. dirus, An. minimus, An. maculatus không thay đi so với các nghiên cứu trưc đây.

- Chỉ phát hiện muỗi An. dirus nhim P. falciparum với t lệ là 0,52%. Ch số lan truyn côn trùng (AEIR) năm của An. dirus cao là 2,62. Vai trò truyền sốt rét của An. dirus không thay đổi so với c nghiên cứu trước đây.

2.   Hiệu lực bảo vệ cá nhân và sự chấp nhận của cộng đồng với kem xoa xua muỗi NIMPE

- Sử dụng kem xoa xua muỗi NIMPE làm gim mt độ An. dirus đốt người t 0,58 con/giờ/người nhà đối chứng xuống 0,07 con/giờ/ngưi nhà th nghim, sự khác biệt có ý nghĩa thng (p< 0,01). Thi gian bo vệ cá nhân ca kem xoa xua muỗi NIMPE trong 6 giờ là 89,06%, kem xua có hiu lực chng muỗi tốt.

- 100% người dân chp nhn sử dng kem xoa xua muỗi NIMPE.

- Không phát hin tác dụng không mong muốn của kem xoa xua muỗi NIMPE, nhưng có 6,28% người cảm thấy mùi khó chịu khi sử dụng kem xua này.

3.   Hiệu lực bảo vệ cá nhân và sự chấp nhận của cộng đồng với hương xua diệt muỗi NIMPE

- Sử dụng hương xua diệt muỗi NIMPE làm gim mt độ An. dirus đốt người t 0,83 con/giờ/người nhà đối chứng xuống 0,08 con/giờ/ngưi nhà th nghim, sự khác biệt có ý nghĩa thng (p< 0,01). Thời gian bo v cá nhân của hương xua dit muỗi NIMPE trong 4 giờ là 90,11%, hương xua có tác dng chống muỗi tốt.

- 100% hộ  dâchp nhn sử dụng hương xua dit muỗi NIMPE.

- Không phát hin tác dng không mong muốn ca hương xua dit muỗi NIMPE.


NCS Vũ Việt Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ
 

Thống kê truy cập

Đang online: 684

Số lượt truy cập: 21,447,091