Nghiên cứu sinh Bùi Lê Duy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  10/17/2017 9:56:45 AM


NCS Bùi Lê Duy bảo vệ luận án tiến sĩ

Sáng ngày 30/6/2017 tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Lê Duy đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Côn trùng học, mã số 62  42  01  06. Với đề tài “Nghiên cứu hiệu lực của một số dạng hóa chất phun tồn lưu, hương xua, kem xua trong phòng trống muỗi truyền Sốt rét ở thực địa hẹp”.    

Tên đề tài luận ánNghiên cứu hiệu lực của một số dạng hóa chất phun tồn lưu, hương xua, kem xua trong phòng trống muỗi truyền Sốt rét ở thực địa hẹp.

Chuyên ngành:                      Côn trùng học

Mã số:                                     62  42  01  06

Nghiên cứu sinh:                    Bùi Lê Duy

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1.     PGS. TS. Hồ Đình Trung            2. PGS. TS. Nguyễn Văn Châu

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

 Mục tiêu, đối tượng và địa điểm nghiên cứu:  

Mục tiêu, đối tượng và địa điểm nghiên cứu:

-    Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu và tác dụng không mong muốn của deltamethrin 25% WG, deltamethrin 62,5% SC, chlorfenagyr 24% SC, pirimiphos-methyl 30% CS, pirimiphos-methyl 500EC phung trong nhà ở thực địa trên diện hẹp với muỗi Anopheles dirus, năm 2012-2013, tại Hòa Binh và đánh giá hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles và tác dụng không mong muốn của hương xua diệt muỗi của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương và kem xua Soffell, năm 2014 tại Quảng Nam. Đối tượng nghiên cứu là các dạng hóa chất phun tồn lưu, kem xua, hương xua; Các loài muỗi Anopheles ở Việt Nam; Muỗi An. Dirus chủng phòng thí nghiệm; Người dân sống trong khu vực nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu:

-     Nghiên cứu thử nghiệm có đối chứng các dạng hóa chất phun trên tường, hương xua, kem xua để xác định hiệu lực diệt tồn lưu và xua muỗi của hóa chất.

Kết quả và kết luận chính

Hiu lực dit tồn lưu ca các dng hóa chất phun tồn lưu trong nhà:

-  Deltamethrin 25% WG liu 25mg/m2 deltamethrin 62,5 % SC liu 20 mg/m2 25 m g/m2 phun trên b mt tường gch hiu lực dit tồn lưu kéo dài 8 tun với muỗi An. dirus có tlchết từ 88,3 -96,7%; trên tường gỗ không có hiu lực dit tồn lưu với muỗi An. dirus.

-  Chlorfenapyr 24% SC liu 150 mg/m2 250 mg/m2 phun trên tường g gạch đu không có hiu lực dit tồn lưu với muỗi An. dirus.

Pirimiphos-methyl 30% CS liu 1000 mg/m2 phun trên tường g và gạch có hiu lực dit tồn lưu kéo dài 1 tun với muỗi An. dirus có t lệ muỗi chết trên tường g 98,3% trên tường gch là 88,3%.

 Pirimiphos-methyl 500EC liu 1000 mg/m2  phun trên tường g có hiu lực dit tồn lưu 4 tun có tỷ lệ muỗi An. dirus chết 86,7% và 1 tun trên tường gch có t lệ muỗi An. dirus chết là 89,2%.

-  Không có tác dng không mong muốn nào được ghi nhn những người trong đội phun các hóa cht.

-  Nhng người sống trong nhà phun hóa cht, tun đu có một người (5%) cm thy đau đu,

4 người (20%) cm thấy có mùi khó chịu sau khi phun deltamethrin 25% WG; có một người (4,3 %) cm thy đau đầu sau khi phun Chlorfenapyr 24% SC liu 150 mg/m2; liu 250 mg/m2  có hai người (8%) thy đau đu mt người (4%) có triu chứng buồn nôn.

92,8% 100% số người sống trong nhà phun pirimiphos-methyl 30%CS pirimiphos- methyl 500 EC cảm thy có mùi khó chịu. 

Hiu lực xua muỗi ca kem xua và hương xua:

-   Kem xua Soffell có hiu lực xua muỗi Anopheles trong 6 giờ là 90,11%.

-   Hương xua của Vin st rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương có hiu lực xua mui

Anopheles trong 6 giờ là 89,43%.

-   Có 96 h gia đình (91,43%) s dụng kem xua, 2 người (0,65%) bị ngứa da khi s dụng kem xua.

       -  Có 109 h gia đình (99,09%) thưng xuyên đốt hương xua, chưa phát hin tác dng không mong muốn của hương xua.


NCS Bùi Lê Duy chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 3200

Số lượt truy cập: 12,499,767